Ime autora: nepoznati graditelj
Naziv umjetnine: Gradska loža u Rabu
Smještaj: Plokata Gospi
Vrijeme nastanka: kraj 15./početak 16. stoljeća, dovršena 1509.
Materijal: kamen, drvo, kupa
Dimenzije: /
Naručitelj ili donator: Rapska komuna (Mletačka uprava)

Po dolasku mletačke uprave na otok i u grad Rab, među komunalnim se narudžbama, osim izgradnje i osuvremenjivanja gradskih zidina, podizanja novih gradskih vrata, pregrađivanja i uređenja kneževa dvora, izdvaja potreba za novom gradskom ložom i fontikom, jedinim javnim građevinama koje su nastale nešto kasnije, u vrijeme kada na otoku prestaje prvotnih intenzivan graditeljski zamah i počinje vrijeme stagnacije. Ranije je u Rabu postojala srednjovjekovna loža, sagrađena 1325. godine, a zajedno sa starim fontikom nalazila se na trgu u južnom dijelu grada, Platea vetus.

Gradska loža u Rabu građena je tijekom druge polovice 15. stoljeća i dovršena 1509. godine na prostoru malog trga uz crkvu sv. Nikole, na sjecištu srednje uzdužne i glavne poprečne gradske ulice. S južne je strane trga kula gradskog sata, u čijem je prizemlju nadsvođeni prolaz prema kneževu dvoru. Uz ložu je prema sjeveru bio gradski fontik. Od početka 16. stoljeća kad je izgrađena, sve do kraja 18. stoljeća, bila je središte javnog života grada. Tu su se održavale pučke skupštine na kojima je sudjelovao i sam knez sa svojim tajnikom, tu se i trgovalo, a od 1516. godine u loži je bila i gradska straža.

Izgled lože zabilježen je na kasnorenesansnoj slici s panoramom Raba iz samostana sv. Antuna opata. To je rastvoreni trijem sa stupovima na tri strane, gotovo kvadratnog tlocrta. Na svakoj od tri strane u sredini je po jedan ulaz, dok se južnom stranom loža oslanja na zgradu nekadašnjeg fontika. Kapiteli stupova imaju lisnate oblike sred kojih su rozete, a na vanjskim su krajevima volute. Baze stupova su jednostavne, ukrašene tek motivom stiliziranih četverolista i postavljene na visoki parapet zaključen tankim profiliranim vijencem. Na kutovima parapeta isklesani su obli stupići. Svi elementi kamene dekoracije bili su izvedeni u rapskoj breči. Loža je zaključena otvorenom drvenom konstrukcijom krovišta pokrivenog kupama. S unutarnje strane parapeta zidanog klesancima uredno slaganim u redove, postavljene su klupe na profiliranim kamenim konzolama u obliku velikih voluta. Pod je obložen uglačanim kamenim kvadratnim pločama, slaganim dijagonalno. Unatoč naknadnim promjenama (zazidavanju pojedinih strana, izmjenama krovišta i sl.), loža je zadržala svoj osnovni izvorni volumen, pa iako nije ni velika ni raskošno opremljena, njezini su stupovi vrsno klesani, a prema dobro proporcioniranim dimenzijama može se reći da je skladna građevina, oblikovana po mjeri Raba i njegovih kamenih arhitektonskih spomenika.

Bibliografija: V. Brusić, Otok Rab, Kampor-Rab, 2000., str. 109.; M. Domijan, Rab, grad umjetnosti, Zagreb, 2001., str. 192.; I. Barić, Rapska baština, Rijeka, 2007., str. 166.; M. Pelc, Renesansa, Zagreb, 2007., str 93-94.; K. Majer Jurišić, Arhitektura vlasti i suda, Zagreb, 2017., str. 105.

KMJ